Salgs- og leveringbetingelserne er bindende for dig, og du bør derfor læse dem grundigt igennem, særligt bestemmelserne vedrørende, fortrydelsesret, leveringsbetingelser og reklamationer. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på mail, info@gardin.shop, eller via vores kontakt formular på gardin.shop. Vi forbeholder os ret til løbende at opdatere vore salgs- og leveringsbetingelser.

Generelt gælder Købeloven samt Lov om visse forbrugeraftaler. Undtagelser og særlige bestemmelser er anført herunder:

Fortrydelsesret

Varerne er specialfremstillet/indkøbt til den enkelte ordre. Købet kan derfor ikke fortrydes, når produktionen/leverancen er sat i gang. Produktionen/leverancen anses for sat i gang når á conto-betaling er registreret (se afsnit om betaling og ejendomsret). Fortrydelse skal ske pr. telefon: 42 22 72 11 el. pr. mail: info@gardin.shop. Specialfremstillede /-indkøbte varer tages ikke retur og byttes ikke.

Leveringsbetingelser

Varerne leveres på det aftalte sted og tidspunkt. Dog tages forbehold for leveringssvigt fra sælgers leverandører, herunder manglende lagerbeholdning, produktionsstop af enhver art, manko ved fragthåndtering, sygdom og force majeure. Erfarer sælger, at han ikke kan overholde den aftalte leveringstid, eller at forsinkelse fra sælgers side må anses for sandsynlig, skal sælger uden ophold give køber mundtlig eller skriftlig meddelelse herom, samt så vidt muligt angive det tidspunkt, hvor levering/montering kan påregnes at finde sted, køber kan ikke hæve aftalen på grund af leveringsforsinkelse, der kan tilregnes sælger, medmindre forsinkelsen overstiger 2 måneder. Køber kan ikke gøre erstatningsansvar gældende på grund af forsinkelse hos sælger. Sælges varerne inkl. montering, aftales normalt et tidsinterval, indenfor hvilket monteringen vil blive påbegyndt. Evt. monteringspris er fast uanset medgået tid, med mindre der er taget særlige forbehold i tilbudsgivningen. Vi tilbyder kun montering på brofaste øer. Mindstepris for montering er altid 1 fuld arbejdstime. Sælges varerne uden montering eller er det i øvrigt aftalt, kan varer sendes direkte til køber/slutbruger fra sælgers værksted eller direkte fra producent/leverandør/systue med fragtmand/speditør efter afsenders valg. Det er købers/slutbrugers ansvar at være hjemme og modtage/kvittere for forsendelsen, samt overfor chaufføren anmelde synlige skader på emballagen. Det anbefales at sikre fotodokumentation af skaden. Transportskader som ikke kunne konstateres ved kontrol af emballagen skal anmeldes til sælger med fotodokumentation hurtigst muligt efter konstatering og indenfor rimelig tid fra modtagelse. Se i øvrigt reklamationer.

Reklamationsret

Sælger yder 2 års reklamationsret. Reklamationsret gælder reparation eller udskiftning af fejlbehæftede materialer/komponenter med tilsvarende eller lignende komponenter.Reklamationsret gælder under forudsætning af, at produktet er monteret iht. monteringsvejledningen (såfremt sælger har monteret produktet, gælder reklamationsret uanset monteringsmåde) og produktet ikke har været udsat for vold, forkert/uagtsom betjening/håndtering, nedfaldne genstande eller andre påvirkninger, som ikke skyldes ”almindelig brug”. Reklamationsretten bortfalder ved ethvert forsøg på at ændre på produktets specifikationer, herunder mål, eller anvendelse til andre formål end hvad der må anses for ”beregnet for produktet”. Børnesikring er ikke en del af reklamation, læs mere om børnesikring. Reklamationsret dækker ikke fejl opstået pga. dårlige vejr- og klimaforhold, motorfejl, uheld, misbrug og fejl opstået ved forkert rengøring eller vedligeholdelse. 

Reklamationer

Generelt ydes ingen erstatning/kompensation for ekspeditions-/ventetid ifm. behandling af reklamationer. Reklamationer behandles hurtigst muligt, indenfor almindelig daglig arbejdstid. Her kan ikke forventes hurtigere levering end ”normal leveringstid”, typisk 2-3 uger.

Varerne sendes normalt fragtfrit med alle leveringsomkostninger afholdt af sælger, med mindre andet er aftalt. Ved reklamationer som følge af fabrikationsfejl konstateret hurtigst muligt og anmeldt inden for rimelig tid fra modtagelse, afholder sælger samtlige udgifter til afhentning på den oprindelige leveringsadresse (eller anden adresse efter aftale). Køber/slutbruger bærer ansvaret for, at varen er forsvarligt emballeret ved afhentning. Ved evt. senere reklamationer afholder køber/slutbruger selv fragtomkostninger eller indleverer varen til sælgers værksted. Omkostninger til fremsendelse af den reparerede eller ombyttede vare afholdes af sælger.

Betaling og ejendomsret

Køber betaler hele ordren ved bestilling, med mindre andet er aftalt. Ordren anses for igangsat når beløbet er registreret på sælgers bankkonto, eller når sælger i øvrigt har accepteret igangsættelse. Ejendomsretten overgår til køber/ slutbruger når det fulde beløb er indbetalt og registreret på sælgers bankkonto. Betaling kan ske via netbank, kortbetaling eller finansiering. Betalingsbetingelser er ”netto kontant”. Betalingen anses for rettidig, såfremt den er registreret på sælgers konto senest 5 hverdage fra fakturadato. Ved fremsendelse af rykkerskrivelser er sælger berettiget til at opkræve et gebyr på kr. 100,- pr. stk. Ved manglende betaling beregnes renter iht. renteloven regnet fra sidste rettidige fakturadato.

Markedsføring

Når du oplyser din e-mailadresse i forbindelse med et køb hos os, kan vi anvende e-mailadressen til at kontakte dig vedrørende den aktuelle aftale. Endvidere kan vi benytte e-mailadressen til at markedsføre produkter og tjenesteydelser over for dig i det omfang, du har samtykket til at modtage sådant markedsføringsmateriale.

Du kan altid fravælge at modtage markedsføringsmateriale ved at benytte linket herom i det elektroniske markedsføringsmateriale, som du har fået tilsendt. Gardin.shop videregiver ikke dine oplysninger til andre, heller ikke med henblik på markedsføring.

Rabatkode

Rabatkoden kan kun anvendes én gang. Rabatkoden kan ikke kombineres med andre kampagner eller rabatter. Efter din køb er godkendt, kan du ikke tilføje en rabatkode til den pågældende køb. Rabatkoden kan benyttes til dit næste køb.

Force majeure

Følgende omstændigheder hos sælger medfører ansvarsfrihed, såfremt de forhindrer aftalens opfyldelse eller gør opfyldelsen urimeligt byrdefuld: Arbejdskonflikt og enhver anden omstændighed, som sælger ikke er herre over, såsom brand, krig, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, medmindre at denne mangel kunne forudses af sælger, almindelig vareknaphed samt mangler ved eller forsinkelse af leverancer fra underleverandører, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder. Omstændigheder som nævnt, der var indtruffet inden aftalens indgåelse, medfører kun ansvarsfrihed, såfremt deres indflydelse på aftalens opfyldelse ikke kunne forudses på aftale tidspunktet af sælger. Det påhviler sælger, såfremt denne ønsker at påberåbe sig nogen ansvarsfrihedsgrund som nævnt i denne FM, uden ugrundet ophold skriftligt at underrette køber om denne grund. Uanset, hvad der i øvrigt fremgår af nærværende salgs- og leveringsbetingelser, kan enhver af parterne hæve aftalen ved skriftlig meddelelse til den anden part, såfremt aftalens opfyldelse hindres i mere end 6 mdr. af en begivenhed som nævnt i denne FM.

Tvister

Alle tvister vedrørende nærværende kontrakt afgøres efter dansk ret ved retten i sælgers retskreds.

Billeder og stofgengivelser

Alle billeder og stofgengivelser er vist så præcist som muligt. Gardin.shop kan dog ikke garantere at farven/nuance på billederne er identisk med produktets farve. Dette skyldes, at farver kan variere efter indstillingen af den skærm/enhed som viser billeder. Gardin.shop kan derfor ikke holdes til ansvar over for dette.

Cookie

Websitet anvender ”cookies”, der er en tekstfil, som gemmes på din computer, mobil el. tilsvarende med det formål at genkende den, huske indstillinger, udføre statistik og målrette annoncer. Cookies kan ikke indeholde skadelig kode som f.eks. virus. Det er muligt at slette eller blokere for cookies. Se vejledning: cookiehandtering